KVKK

Satıcı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu: 

Şirketimiz, DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (“Bibayim” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin, Bibayim tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. 

 1. Hangi kişisel Verileri İşliyoruz.  

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 

Adı, Soyadı 

İletişim Verisi 

Telefonu, e-postası, adresi 

Finansal Veri 

Banka hesap bilgileri 

Web Sitesi Kullanım Verileri 

Başvuru/Talep formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi 

 1. Kişisel verilerinizi Ne Sebeple ve Hangi Şekilde istiyoruz? 

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. 

Aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası için kişisel verilerinizi elektronik ortamda veya sözlü ve fiziksel olarak toplayabiliyoruz. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: 

Bibayim tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. 

 • Size ait kişisel veriler, Bibayim.com ve alt domainlerinde host edilen web sayfaları ve mobil uygulaması üzerinden ürün veya hizmet satılmasını pazarlamanız için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve Bibayim tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile Bibayim ve Bibayim ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları için,  
 • Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için; 
 • Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması için, 

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir. 

Beşinci madde uyarınca kişisel veriler, veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir. 

Kanun’un 28. maddesi uyarınca bazı durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:  

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı: 

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. 

 • Satışını sağladığınız ürün veya hizmetler nedeni ile elde edeceklerinizi size ulaştırabilmek adına verilerinizi, bu kazancınıza sebep olan ürün veya hizmetleri satan şirketlere aktarabilmekteyiz. 
 • SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS veya toplu e-posta listemizde yer almanız halinde toplu e-posta gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir. 
 • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız. 
 • Zaman zaman sizin de kabul etmeniz halinde verileriniz kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir. 
 • Verileriniz aynı zamanda, yaptığınız veya yapılmasına katkınız olan satışlardan dolayı tarafınıza ödemelerin gerçekleşmesi için bankalara ve onlina tahsilat firmalarına aktarılmaktadır. 
 • Verileriniz sizlere kutlama amaçlı hediye gönderebilmemiz adına hediye firmalarına aktarılabilmektedir. 
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz. 
 • Bibayim.com web sayfası veya mobil uygulaması üzerinde veya Bibayim tarafından uygun görülen pazarlama ve tanıtım aktivitelerinde, pazarlama aktivitenizin tanıtımı için verileriniz kullanılabilir.  
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt dışındaki aşağıda belirtilen alıcı gruplarına belirlenen amaçlarla aktarabilmekteyiz. 

 • Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta göndermek için yurt dışında bulunan üçüncü kişi bir firmayla çalışıyor olabiliriz. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabilmekteyiz. 
 • Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tespit etmek, sizi ve diğer Satıcılarımızı nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla memnuniyet analizi yapan firmaların yurt dışında bulunan sunucularına gerekli kişisel verilerinizi aktarabilmekteyiz. 
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz. 
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;  

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız vardır. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve  
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, KVK Başvuru formunun çıktısı alınarak; 

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla ya da
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı [email protected] elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Kvkk başvuru formunu indirmek için tıklayınız

  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 

Mersis No: 0381042693800015 

İletişim linki:  www.bibayim.com 

Adres: İnönü mah. Kayışdağı cad. No:174  Ataşehir / İstanbul / Türkiye 

;